Īstenojamie projekti Kapsēdes pamatskolā

  1. VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

 1. SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”
 2. Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001.
 3. Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris
 4. Projekts tiek realizēts sākumskolā un ģimnāzijā uzlabojot atbalstu karjeras mērķtiecīgai virzībai. Darbu veic 1 karjeras konsultants

  2. IKVD un ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 1. SAM 8.3.4."Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus".
 2. Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001.
 3. Īstenošanas laiks līdz 2022. gada 31. decembrim.
 4. Projektā tiks dots atbalsts samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Kapsēdes pamatskolā

  3. Grobiņas novada Domes un ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”.

 1. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 31. decembrim.
 2. Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem viesiem Grobiņas novada iedzīvotājiem, jo īpaši 1583 teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu rādītāju, īstenojot 9 projekta darbības.
  1. Projekta ietvaros tiek plānotas šādas darbības, kas tiks piedāvātas arī Kapsēdes pamatskolas skolēniem:

   1. Vingrošana fizioterapeita vadībā notiek:

   2. Pirmsskola - Otrdiena - 11.15 – 11.55
   3. 1. – 2. klase – Otrdiena - 12.20 – 13.00
   4. 3. un 4. klase - Otrdiena - 13.10 – 13.50
  2. 2. Pasākuma cikls 1 mācību gada garumā – peldēšanas nodarbības 3. – 4. klašu skolēniem (10 – 12 gadu veci bērni);
  3. 3. Veselību veicinošs un veselīgu dzīvesveidu sekmējošs pasākumu komplekss pašvaldības bērniem ārpus Grobiņas novada teritorijas;
  4. 4. Pasākumu komplekss emocionālās vardarbības mazināšanai;
  5. 5. Pasākumu komplekss iedzīvotāju atkarību mazināšanai.

  4. Grobiņas novada Domes un Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā”.

 1. Projekts tiks īstenots programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros.
 2. Īstenošanas laiks – 2017.gads.
 3. Skolas audzēkņiem tiks nodrošinātas izglītojošas ekskursijas uz Grobiņas novadā esošo atkritumu poligonu “Ķīvītes”, ko apkalpo SIA “Liepājas RAS”. Ekskursijā papildus teorētiskajam izklāstam notiks dažādas atraktīvas spēles, kas veicina videi draudzīgu domāšanu. Vecāko klašu audzēkņiem tiks organizēta iespēja piedalīties D. Medouza imitācijas spēlē “Zveja”, kas dos priekšstatu par atjaunojamo resursu apsaimniekošanu.

  Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Radošums un motivācija”

 1. LĪGUMA NUMURS – 2018-1-PL01-KA229-050649_5
 2. Projekts ilgums 24 mēneši. Projekta sākuma datums 2018.gada 1.septembris un projekta beigu datums 2020.gada 31.augusts.

  6. Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai")

 1. Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.
 2. Programmas mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ.

  7. Eiropas Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem”

 1. “Skolas piena” programma ir viens no vienotā Tirgus kopējās organizācijas atbalsta instrumentiem, kaut arī programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem, nevis tirgus regulēšanu.
 2. Programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja katru mācību dienu saņemt līdz 250 ml piena vai noteiktu piena produktu par samazinātu cenu, bez tam, programma paredz iespēju dalībvalstij piešķirt papildus finansējumu no valsts budžeta, ļaujot produktu cenu vēl vairāk samazināt vai pat nodrošināt tos bez maksas.