Atbalsta personāls

Psihologs Laima Kārkliņa

Darba laiks:
Piektdiena 9.00 – 15.30
244. Kab.

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem;
 • Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam;
 • Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Sociālais pedagogs Dace Šulce

Darba laiks:
Pirmdiena 8.30 – 13.30,
Otrdiena 8.30 – 13.00,
Trešdiena 8.30- 14.00,
Ceturtdiena 8.30 - 13.00,
Piektdiena 8.30 - 13.00
235. kab.

 • palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 • uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus (veic preventīvo darbu), lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

Logopēds Annija Kozlovska

Darba laiks:
Otrdiena 8.00 – 14.00
Trešdiena 8.00 – 14.40
Piektdiena 8.00 - 12.00
250. kab.

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Skolas medicīnas māsa

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena 8.00 - 16.00
122. kab.

 • Veic izglītojamo profilaktiskās apskates;
 • reizi gadā organizē izglītojamo zobu profilaktisko apskati;
 • skolā sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • seko līdzi izglītojamo veselības stāvoklim.