1. vieta Lejaskurzemes starpnovadu sacensības FLORBOLĀ meitenēm 9.02.2017

09.02.2017
Māris Gulbis