Viens novads – viena skola, Grobiņas novadā turpmāk būs Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

Ceturtdien, 21.februāra pēcpusdienā Grobiņas novada domes deputāti pulcējās uz ārkārtas domes sēdi, kurā pieņēma lēmumu īstenot Grobiņas novada vispārējo izglītības iestāžu reorganizāciju.

Ceturtdien, 21.februāra pēcpusdienā Grobiņas novada domes deputāti pulcējās uz ārkārtas domes sēdi, kurā pieņēma lēmumu īstenot Grobiņas novada vispārējo izglītības iestāžu reorganizāciju.
 

Ārkārtas domes sēdi sasauca, lai izpildītu Vispārējās izglītības likumā prasību, kas nosaka, ka pašvaldībām, kuru padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2021. gada 31. augustam, nodrošinot skolēnu turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

 

Patlaban Grobiņas novadā darbojas sešas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes:

1. Grobiņas sākumskola (1.-6.klase) – 444 skolēni;

2. Grobiņas ģimnāzija (7.-12.klase) – 257 skolēni;

3. Kapsēdes pamatskola (1.-9.klase) – 111 skolēni;

4. Bārtas pamatskola (1.-9.klase) – 48 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu grupās (2.-6.gadi) – 17 bērni;

5. Gaviezes pamatskola (1.-9.klase) – 29 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu grupās (2.-6.gadi) – 37 bērni;

6. Grobiņas pagasta sākumskola (1.-4.klase) – 15 skolēni, pirmsskolas izglītības programmu grupās (2.-6.gadi) – 56 bērni.

 

Izvērtējot Grobiņas ģimnāzijas rezultātus laika posmā no tās dibināšanas 2007.gadā līdz 2019.gada 1.janvārim kopsakarā ar 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” 5.punktā minētajiem valsts ģimnāzijas kritērijiem secināms, ka Grobiņas ģimnāzija neizpilda divus no sešiem valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kritērijiem.

 

Būtiskākais no tiem, ka Grobiņas ģimnāzijā nav iespējams nodrošināt kritērijos paredzēto skolēnu skaitu, kas 10. līdz 12.klašu posmā nevar būt mazāks par 120 izglītojamiem.

 

Analizējot vispārējās izglītības iestāžu tīklu Grobiņas novadā kopumā, secināms, ka tas ir sadrumstalots, neracionāli izmantojot speciālistu un finanšu resursus, kā arī mācību vidi, kas ietekmē arī izglītības kvalitāti. Lai nodrošinātu strukturētu, kvalitatīvu izglītības procesu, mērķtiecīgi aprīkojot un izmantojot mācību vidi (mājturības un tehnoloģijas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas kabinetus, bibliotēkas un sporta infrastruktūru), kā arī veicinot izglītojamo sadarbību, izaugsmi un konkurētspēju, veidojot vienotu izpratni par mācību sasniegumu kvalitatīvajiem rādītājiem, nodrošinot atbalsta personāla pieejamību un veicinot pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi, atbildību un ieinteresētību pēctecīguma nodrošināšanā, kā arī veidojot vienotu pedagogu darba samaksas modeli, deputāti ārkārtas domes sēdē nolēma veikt Grobiņas novada vispārējās izglītības iestāžu reorganizāciju.

 

Pieņemtais lēmums paredz uzsākt Grobiņas ģimnāzijas, Grobiņas sākumskolas, Kapsēdes pamatskolas, Grobiņas pagasta sākumskolas, Gaviezes pamatskolas un Bārtas pamatskolas reorganizāciju, pārveidojot Grobiņas sākumskolu par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu, pievienojot Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Gaviezes pamatskolu (izņemot pirmsskolas izglītības programmas), un Bārtas pamatskolu (izņemot pirmsskolas izglītības programmas), ar izglītības programmu īstenošanas vietām Kapsēdē, Bārtā un Dubeņos.

 

Savukārt, Grobiņas pagasta sākumskolu nolemts pārveidot par Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādi “Ūdelīte”, nodrošinot, ka Gaviezes pamatskolas, Grobiņas pagasta sākumskolas un Bārtas pamatskolas licencētās pirmsskolas izglītības programmas turpina īstenot šajā pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītības programmu īstenošanas vietām Gaviezē un Bārtā.

 

Reorganizācija pabeidzama līdz 2019.gada 31.augustam.

 

 

 

Sagatavojusi
Kristīne Pastore
Grobiņas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv
Tel.: 26427464

Pārpublicēts no: http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2873:viens-novads-viena-skola-grobias-novad-turpmk-bs-zentas-maurias-grobias-novada-vidusskola&catid=10:vispareji&Itemid=119


22.02.2019
Māris Gulbis